Translate

tirsdag den 15. december 2015

tirsdag den 17. november 2015

The misery of age
When we were still children, they promised us to be the leaders of tomorrow. When we reached
twenties, we we’re told to be too young to lead.
When we reached the thirties, we were told we lack the necessary experience to lead.
When we calculated forty they told  us they want young leaders.
When we reached fifties, we were declared to be to be too old to lead.
When we consumed sixty years, they sent us home with empty promises of our pensions colleagues
tell me! what is the truth?

søndag den 8. november 2015

The Risen of afficted

I will post new work regularly so check back often. Thanks for looking


THE RISEN OF AFFLICTED

Just too little was the hope we had.
Life's battle was too hard to fight.
There was no place to call home , life was filled with shaltered dreams, and future enveloped in completed in muddle.
The competition was fierce and keen, and the land was too hard fight till. 
Scounging seemed to be the only formular of life 
At the end of tunnel. There seemed to be nothing for us.

Yes. we had nothing, left and only nothing not even left overs on the table.
just naked children on the tarred mats, with angry eyes and bullying bellies
no curtains for the windows, and carpets for the muddy floor.
The dry grass made our mattresses, and piece of dry wood made of pillows.
Yes, I only remember only to well the thorny trees of bush, the crisscrossing bush paths.
The chipping of the timid little birds and how we used to run bare foot with our feet full of 
thorns, our pockets full of stones, and catapults in our hands, searching for the birds, and bitter little berries, for our children to eat. we appeared to neither human nor cattle, but something between, nevertheless we united we stood. ind brotherhood we struggled. and look!! by God's might hand, and only by God's love, we rose, rose and rose.
yes.

Our destiny controls us no more.
We can now control our destiny.
Let cowards find excuses, for their weakness and failure. but for us victory is inevitable.

We buried the past, we forgot the hurts, we forgave the wrongs, and wiped out blames.
We are now walking ,walking ,walking and walking clear and free into our future.
A future with multiplication, and multiplications of certainties.

Introduktion til dansk sproget

INTRODUKTION til Dansk sproget

Det talte ord var i årtusinder af menneskerslægtens liv det eneste middel, hvorigennem menneskene kunne meddele sig til hinanden.
Fra mund til mund gik de ældste bibelske beretninger i arv fra slægt til slægt i det gamle Israel, og sådeles bevares også de oldnordisk sagn og sange.
Men tid efter anden lærte menneskene ved hjælpe af skriften at give et synligt udtryk for talen, og derved er vi blevet i stand til at kunne bruge talen (sproget) som meddeles på to forskellige måde, nemlig som talesprog og skriftsprog.
     De ældste optegnelser på dansk findes på RUNESTENENE og andre oldsager, på hvilke runer er ristet.
Talen opfaganges gennem øret (høres). Skriften opfattes gennem øjet (læses). Igennem  en telefon kan man tale med med et menneske, der er langt borte (tele=fjernt, foneo=lyder). Ved telegrafen kan man hurtigt skrive til menneske , der er langt bort.
Talen består  af lyd, og skriftsproget er dannet  den måde, at lydende betegnes ved bogstaver , og disses sættes sammen til ord. Den danske bogstavrække har 24 store og 24 små bogstaver eller lydedtegn, der deles i SELVLYD og MEDLYD.
Selvlydene (vokalerne):
a-ø-e-i-y-å- o- u.
En selvlyd kan udtales alene og derved danne en stavelse, f. Eks. a siger a, i siger i, a- ne. , i-da.
Medlydene(Konsonanterne):
b-d-g-v-p-t-k-f-l-m-n-r-h-k-s.
En med Lyd kan kun udtales i forbindelse med en selvlyd, f. eks. k-å-t-e.
Ordene består af en eller flere stavelser. I hver stavelse findes der en selvlyd, f.eks. Erik så en stOr flyvemaskine. ANm e,q,x og z bruges kun i fremmed ord.
Øvelse : skriv alle bogstaverne op i alfabetisk orden og sæt streg under selvlyd!

De fleste ord kan bøjes, det vil sige have forskellige former, f.eks. barn, -børn , slog- slået, stor,stort, store. Nogle ord udtales ens, men staves forskelligt , f.eks. Hver,værd,vejr,bord,bor. Andre ord udtales forskelligt, men staves ens, f.eks. Kost(fejekost ), kost (mad) ; uret (klokken), uret (modsat ret); bønnen (en bønne), bønnen (en bøn).
Efter ordenes betydning deles de i følgende 10 ordklasser:

1. NAVNEORD (substantiver).
Navneord er ord , der kan bruges som navne på noget, f.eks. Hare- hus, København - Hans.
Anm. Man kan i almindelighed kende et navneord på, at der kan sættes en eller et foran og bagefter , f.eks. En bog, bogen, et hus, huset.
Navneord deles i :
TINGSNAVNE: mand, dyr, gård, bord.
TANKENAVNE: sorg, mod, troskab.
          Tingsnavnets er enten fællesnævne, f.eks. Pige, by, ske, eller f.eks. Marie, Århus, Danmark.
Egennavne skrives med stort begyndelsesbogstav.
Øvelse: skriv 10 fællesnævne og egennavne i alfabetisk orden
Køn. Navnordene har to køn : Fælles og Intetkøn.
De navneord, vi kan sætte en foran , er fælleskøn (n-ord)
og det vi kan sætte et foran er intetkøn. (t-ord)
F.eks, en fugl, et træ.
Alm. Nogle navneord lyder ens, men adskilles ved deres køn, f.eks.en øre,et frø, en søm, et søm,, en ø, et ø.
Øvelse: skriv 10 navneord af fælledeskøn og 10 intetkøn.
Talbøjning. Et ord, vi kan sætte 1 foran, står i ental; kan vi derimod sætte 2 eller flere foran, står det i flertal, f.eks. 1 blomst, 2 blomster. Nogle navneord er ens, enten det står i ental, eller flertal, f.eks.år,brød,sko,æg,lam- andre danner flertal ved tilføjelse af
e: dag-dage, slægtning-slægtninge
r:uge-uger-skole-skoler-øre-ører
er: måned-måneder- by- byer
Anm. I mange navneord, f.eks. Mand,broder,bonde,hånd og flere, forandres selvlyden, når de sættes i flertal: mænd,brødre,bønder, hænder.  Dette kaldes Selvlydsskifte

Øvelse: skriv nogle navneord af hver slags i ental og flertal.
Egennavne og tankenavne kan som regel ikke sættes i flertal- hellerer ikke ord som smør, grød, fløde.
Nogle navneord kan derimod kun bruges i flertal, f.eks. briller, forældre ,mæslinger , benklæder.
bestemthedsbøjning: Navneord kan stå ubestemt,f.eks. (en) dreng, (et) land, drenge, lande, eller bestemt f.eks.dreng-en, land-et, drenge-ene, lande-ene. Alle egennavne er bestemte.
Fald(kursus). Når et navneord navnes, f.eks. Niels eller træet, siger vi, at det står i nævnefald; skal vi derimod tilkendegive, at noget  ejes af Niels eller tilhører træet, sættes navnordet i Ejefald eller tillægsfald. Ejefald dannes af navnefald, ved at man tilføjer s, es eller ´s f.eks. Niels, Nieles bog træets blade, Johanne´s evangelium.


Øvelse: Bestem navnordet bøgerne i køn, tal, bestemthed og fald.

Kendeord artikler

I will post new work regularly so check back often. Thanks for looking

2. KENDEORD (artikler)

Kendeord er ord, hvorved man kende navneordenes og tillægsordenes køn og bestemthed.
  Det ubestemt kendeord hedder i fælleskøn en, i intetkøn et, og navneordet og tillægsordet står ubestemt, når det ubestemte kendeord er sat foran, f.eks. en sten, et hus; en stor skov, et højt tårn.
  De bestemte kendeord er det efterhængte og det foran sætte.
   Det efterhængte kendeord føjes til enden af navnordet og hedder i ental  i fælleskøn en (n), i intetet(t)  og i flertal ene(ene), navneordet står bestemt, når dette kendeord er hængt bagefter det, f.eks. fisk-en, n; bord-et ,rige-et; mænd-ene; byer-ne.
  Det foransætte, bestemte kendeord hedder i ental den, det  og i flertal de f.eks. den stor dør, detlille træ, de gamle bøger.
Øvelse: Skriv nogle navnord ubestemt og nogle navnord tillige med tillægsord og bestemt kendeord.

Tillægsord (adjektiver)tillægsord er ord, der lægges til navneord for at tilkende give en egenskab ved dem, f.eks. en rigmand, et stort dyr, konen er gammel, træet er grønt.
Kønsbøjning. tillægsordet har sammen køn som det navnet ord, hvortil det lægges. Af fælleskønformen dannes intetkønsformen, ved at man tilføjer t: en rød trøje, et  rødt æble.
Tillægsord, der ender på t, k, eller en selvlyd, har oftest ingen kønsbøjning, f.eks. tæt, dansk, tro, glad.

Talbøjning. tillægsordene har to tal: Ental og Flertal.
Flertalsformen dannes af entalsformen, ved at man tilføjet e: store mænd, hestene er stærke.
tillægsord, der ender på en selvlyvd, får som regel intet e tilføjer i flertal, f.eks. en blå hatte.
tillægsord ender på et, får tilføjet ede i flertal, f.eks. en broget ko, brogede køer, en stribet kjole
stribe kjoler.

Bestemthedsbøjning.tillægsordene står bestemt, når de foran sig har det bestemte kendeord, og de får da tilføjet e: den store hunde, det kære barn, de rig folk.

Anm. I stedet for det bestemte kendeord kan der et andet bestemmelseord, f.eks. faders gamle at, min gode ven,dette smukke æble kære søster

Gradbøjning. egenskaben kan udtrykkes i højere og højeste grad: stærk( grundform), stærkere ( højere grad) , stærkest( højest grad)

Nogle tillægsord har uregelmæssig gradbøjning, f.eks. gammel, ældre, ældst ond, værre værst. Andre gradbøjes ved hjælp af mere, og mest , f.eks. trekantet, mere sulten, mest sulten, uden gradbøjning er f.eks. trekantet, kuglerund, død, evig.
NB. Tillægsord, der bruges som egennavn eller som del af et egennavn, skrives med stort begyndelsesbogstav, f.eks. den Onde, Gorm den gamle, Frederik den Niende.
I will post new work regularly so check back often. Thanks for looking

fredag den 25. januar 2013
How does it feel, to drink alcohol just for fun?
Not just to try and forget, the things you have done.

How does it feel, to sleep undisturbed until the morning?
Instead of being drenched in sweat, waking up screaming.

How does it feel, just to smile at your mistakes?
Consider trading that in, for waking up with shakes.

How does it feel, to live life without sin?
When no pills or medication cures the fever within.

I could tell you how it feel, I could relate it so perfect.
But I ask myself too often, if it´s really worth it. 

I could show you all I see, each time I look in the mirror
My face would tell a story, of endless trial and error.

I could talk about fear, regrets and such for hours.
But you would never listen, I´d be a boring chorus.

I don´t try to scare you, what would the point be?
All I wish for is this: My son won´t be like me.

You will never be like me, it will not come to that.
I´ll never let you down, no matter where I´m at.

You will always have a father, someone to rely upon.
If you stray off the road, I´ll steer you right back on.

You will grow up in peace, to be healthy and strong.
Just do what I did not, and you can never go wrong.

You will be unique, you will be one of a kind.
I will be so proud, knowing you are mine.


I will post new work regularly so check back often. Thanks for looking

tirsdag den 11. december 2012

Anything that money can buy is not important in you life because just like money comes and goes so will the things bought by money. here are some things money can buy for you and things it cannot buy: 

Money can buy you medication
But not health
Money can buy you a house
But not home
Money can buy you sex
But not love...
Money can buy you companions
But not friends.

JUST REMEMBER THE MOST PRECIOUS THINGS ARE THOSE MONEY 

tirsdag den 20. november 2012

Just a short text about time

I need time to digest,
  Need time to collect,
  I need time to heal,
  Need time to think,
  I need time to accept,
  Need time to tolerate

  I need time to become
  Need time for the future
  I need time to love,
  Need time, need to love ...
  Let me time

Søg i denne blog

NeoCounter

Hej all sammen her på min blog er der nogle rækker regel om det dansk sprog, måske kan hjælpe dig a